0702 -20 90 20  info@logotypexperten.se

Genom att använda produkterna och/eller tjänsterna på LogotypExpertens hemsida bekräftar du att du är bunden av de villkor som anges i detta avtal. Nedan refereras de personer eller de bolag som köper produkter eller tjänster från LogotypExperten såsom “Kunden”.

1. PRISER

1.1 Priser anges i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter.

1.2 Om förändringar av en logotyp önskas efter det att arbetet är godkänt av Kunden, kommer ett arvode om 500 kr/timme att tillämpas.

1.3 Betalningen sker genom faktura med betalningsvillkor 10 dagar (netto). Bankgironummer anges på faktura.

2. LOGOTYPER

2.1 Ett logotypköp sker genom att använda beställningsformulär på www.logotypexperten.se

2.2 Kunden är medveten om risken att färgen på logotypen på skärmen kan skilja sig åt något från den färg som framgår av slutligt tryck. Kunden är därför ansvarig för den slutliga färgkontrollen, layout och andra liknande frågor.

2.3 LogotypExperten har inget ansvar för fel som är hänförliga till tryckerier etc. vid framtagande av logotypen. LogotypExperten kan inte garantera att filtyperna som görs tillgängliga kan användas av samtliga tryckerier eller kan användas i andra applikationer.

2.4 En logotyp kommer normalt förberedas och skickas till Kunden inom 2-3 arbetsdagar. Vissa logotyper kan dock kräva upp till fem arbetsdagar att förbereda och skickas. Då modern teknologi kan blockera vissa e- mail (genom spam-filter, brandväggar etc.), ligger det på Kundens ansvar att kontakta LogotypExperten om en logotyp inte har kommit fram inom fem arbetsdagar.

2.5 Om LogotypExpertens skyldigheter är försenade eller förhindrade vid någon tidpunkt i anledning av extraordinära omständigheter utanför LogotypExpertens kontroll, skjuts skyldigheten framåt i tiden till sådan extraordinär omständighet har upphört.

2.6 När logotypen har levererats kan köpet inte återkallas.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

3.1 När full betalning har erhållits överförs samtidigt samtliga immateriella rättigheter knutna till aktuell logotyp till Kunden.

3.2 LogotypExperten har gjort sitt yttersta för att säkerställa att logotyperna inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter. Kunden skall dock göra sitt yttersta för att tillse att aktuell logotyp inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter I det land logotyper är tänkt att användas av Kunden.

3.3 Kunden kan inte hålla LogotypExperten ansvarigt i händelse av legala processer, frågeställningar som hänför sig till inkräktning av immateriella rättigheter eller liknande vid användandet av logotyp.

3.4 Innehållet i LogotypExpertens hemsida ägs av LogotypExperten och är skyddat genom varumärkes-, patent- och andra immateriella lagstiftning. Obehörigt nyttjande av sådana rättigheter kan medföra brott mot sådan lagstiftning. Med undantag för vad som särskilt anges har inga licenser eller liknande överlåtelse av rättigheter skett genom tillåtelse att använda sig av LogotypExpertens hemsida.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 LogotypExperten är inte ansvarig gentemot Kunden för skada eller förlust av något slag som uppkommer i anledning av användandet, eller oförmågan därtill, av en logotyp eller annan tjänst som förmedlats av LogotypExperten.

4.3 LogotypExpertens maximala sammanlagda ansvar för samtliga krav hänförligt till detta avtal är begränsat till 100 % av det arvode som LogotypExperten erhållit av Kunden för den produkt eller tjänst som kravet hänför sig till.

5. PRIVATRÄTT

5.1 Kunden är medveten om och godkänner att LogotypExperten som ett resultat av detta avtal kan spara personlig information såsom namn, bolagsnamn, e-mailadresser etc. Dock kommer ingen kontokortsinformation att sparas eller inhämtas på denna hemsida.

6. ÖVRIGT

6.1 Detta avtal skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Sverige. Eventuell tvist skall lösas i svensk domstol.